Mee Her

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mim Hawj, nwg txuj koobmoov ua neej nyob 100 xyoos,
Tau ncaimtsev tuabneeg huv nwg lub tsev kws muaj kev kaaj sab lug rua lub 9-3-2019. Mim yug lub 11-26-1918 huv lub zog…, Tebchaws Lostsuas. Xyoo 1934 Qhua Xaab Yaaj tau sau nwg moog ua txwjnkawm. Ob tug muaj 9 tug mivnyuas kws yog 3 tug tub 6 tug ntxhais. Mim hab Nwg tug quasyawg txuj kev nrhav noj nrhav haus yog ua laj ua teb.
Mim, lug txais yuav Tswv Yexus xyoo 1954 txug nub kws rov moog nrug Vaajtswv nyob, nwg yogib tug tswvcuab zwm rua pawgntseeg Kansas City Hmong Alliance Church.

Services have been planned for Saturday, October 5, 2019 from 9:00 AM to 8:00 PM; Sunday, October 6, 2019 from 1:00 PM to 8:00 PM; and Monday, October 7, 2019 from 9:00 AM to 11:00 AM. All services will be held at Faith Deliverance Church, 3043 State Avenue, Kansas City, Kansas. Burial will follow the Monday service at Mount Calvary Catholic Cemetery, Kansas City, Kansas.